Charakteristika školy

Oficiální název školy:
Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor

Sídlo školy:
Čs. armády 210, 391 81 Veselí nad Lužnicí
telefon: 389 501 209 (kancelář), mobil: 603 524 560, mobil školní družina: 604 265 426
fax: 381 581 735
e.mail: vrankova@2zsveseli.cz (ředitel)
web: www.2zsveseli.cz
IČ 70 89 08 38

Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Dušek

Zřizovatel školy:
Město Veselí nad Lužnicí, náměstí T.G.Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí, okres Tábor, IČO 00253081

Zřizovací listina:
vydána na základě usnesení zastupitelstva města Veselí nad Lužnicí
(č.usn. 19/00 ze dne 13.12.2000 a doplněna dodatkem ke zřizovací listině (č.usn. 71/06 ze dne 22.6.2006).

Právní forma školy:
příspěvková organizace s právní subjektivitou

Statutární orgán školy:
ředitel školy

Ředitel školy:
Mgr. Ilona Vránková, do funkce ředitelky školy jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou jmenována na základě výsledků konkurzního řízení Radou města Veselí nad Lužnicí od 1. srpna. 2012, Čj.: MÍST/04593/08

Školský rejstřík:
škola jako příspěvková organizace s právní subjektivitou byla do školského rejstříku zapsána dne 20.3.2007 s účinností od 1.9.2007, č.j. 2889/07-21

Součásti právního subjektu:
základní škola: kapacita 300 žáků –IZO 000 582 701
školní družina: kapacita 100 žáků –IZO 114 900 078
Identifikátor právnické osoby: 600 064 573

Hlavní účel a předmět činnosti podle zřizovací listiny:
1) základní škola poskytuje základní vzdělávání s výchovu žáků 1. – 9. třídy v souladu se vzdělávacím plánem pro základní školu; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v platném znění. Zajišťuje základní plavecký a lyžařský výcvik v rozsahu určeném předpisy, zajišťuje činnost školní družiny, činnost školní knihovny; poskytuje prostory a vybavení zájmovým organizacím dětí a mládeže pro jejich činnost, a to za úplatu, výnosy jsou příjmem příspěvkové organizace. Plní ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.
3) provozuje zájmové kroužky se zaměřením na rozvoj tělesných, psychických a sociálních schopností dětí.

Škola v souladu se zřizovací listinou nemá povolenu doplňkovou ani podnikatelskou činnost.

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:
1) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
2) vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky
3) vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
4) ostatní zákony, vyhlášky a pokyny, které souvisejí s výkonem funkce ředitele školy.
Předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy v době od 8.00 do 15,30 hodin (mimo dobu vyučovací a jiných povinností ředitele školy, vhodná je předchozí telefonická domluva). Zde je možné i požádat o informace, předkládat žádosti či stížnosti. Evidenci stížností provádí zástupce ředitele.
Aktuální informace:

Informace pro rodiče žáků
Červenec, srpen 2020

Hlavní prázdniny od středy 1. 7. do pondělí 31. 8. 2020.

Vedení školy přeje všem krásné prázdniny!


Ilona Vránková
řed. školy (603 524 560, 381 501 209)