Charakteristika školy

Oficiální název školy:
Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor

Sídlo školy:
Čs. armády 210, 391 81 Veselí nad Lužnicí
telefon: 389 501 209 (kancelář), mobil: 603 524 560, mobil školní družina: 604 265 426
fax: 381 581 735
e.mail: vrankova@2zsveseli.cz (ředitel)
web: www.2zsveseli.cz
IČ 70 89 08 38

Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Dušek

Zřizovatel školy:
Město Veselí nad Lužnicí, náměstí T.G.Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí, okres Tábor, IČO 00253081

Zřizovací listina:
vydána na základě usnesení zastupitelstva města Veselí nad Lužnicí
(č.usn. 19/00 ze dne 13.12.2000 a doplněna dodatkem ke zřizovací listině (č.usn. 71/06 ze dne 22.6.2006).

Právní forma školy:
příspěvková organizace s právní subjektivitou

Statutární orgán školy:
ředitel školy

Ředitel školy:
Mgr. Ilona Vránková, do funkce ředitelky školy jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou jmenována na základě výsledků konkurzního řízení Radou města Veselí nad Lužnicí od 1. srpna. 2012, Čj.: MÍST/04593/08

Školský rejstřík:
škola jako příspěvková organizace s právní subjektivitou byla do školského rejstříku zapsána dne 20.3.2007 s účinností od 1.9.2007, č.j. 2889/07-21

Součásti právního subjektu:
základní škola: kapacita 300 žáků –IZO 000 582 701
školní družina: kapacita 100 žáků –IZO 114 900 078
Identifikátor právnické osoby: 600 064 573

Hlavní účel a předmět činnosti podle zřizovací listiny:
1) základní škola poskytuje základní vzdělávání s výchovu žáků 1. – 9. třídy v souladu se vzdělávacím plánem pro základní školu; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v platném znění. Zajišťuje základní plavecký a lyžařský výcvik v rozsahu určeném předpisy, zajišťuje činnost školní družiny, činnost školní knihovny; poskytuje prostory a vybavení zájmovým organizacím dětí a mládeže pro jejich činnost, a to za úplatu, výnosy jsou příjmem příspěvkové organizace. Plní ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.
3) provozuje zájmové kroužky se zaměřením na rozvoj tělesných, psychických a sociálních schopností dětí.

Škola v souladu se zřizovací listinou nemá povolenu doplňkovou ani podnikatelskou činnost.

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:
1) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
2) vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky
3) vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
4) ostatní zákony, vyhlášky a pokyny, které souvisejí s výkonem funkce ředitele školy.
Předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy v době od 8.00 do 15,30 hodin (mimo dobu vyučovací a jiných povinností ředitele školy, vhodná je předchozí telefonická domluva). Zde je možné i požádat o informace, předkládat žádosti či stížnosti. Evidenci stížností provádí zástupce ředitele.
Aktuální informace:

Informace pro školní rok 2018/2019
Červen 2019
Nový informační portál školy můžete navštívit na adrese:
iskola.2zsveseli.cz

V období od 3. do 20. června se žáci zúčastní sportovních, kulturních, poznávacích aktivit a výletů. Akce jednotlivých tříd jsou vyvěšeny na Bakalářích v záložce "Akce". Z důvodu rekonstrukce školy je pobyt žáků ve školní budově omezen. Do konce školního roku budou v přízemí v provozu obě školní družiny. Zvýšené bezpečnosti musí žáci, učitelé i rodiče dbát zvláště v okolí školy. Žákům školní družiny je vyhrazeno prostranství na zahradě před hřištěm a hřiště samotné.

Od 24. do 28. 6. je vyhlášeno ředitelské volno.

Vedení školy děkuje všem za dodržování vypsaných pokynů v době rozsáhlé rekonstrukce školní budovy.

Hlavní prázdniny začínají v pondělí 1. 7. a končí v neděli 1. 9. 2019.

Nový školní rok začne v pondělí 2. 9. 2019.